Lake Sara Marina
5002 North Keller Drive
Effingham IL 62401